ศูนย์รับสมัครภาคใต้ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล โครงการปริญญาเอก
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา Ph.d.(Educational Administration) รุ่นที่ 3
    มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล พัฒนามาจาก "วิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล" ซึ่งก่อตั้งโดยนายมุข วงษ์ชวลิตกุล เมื่อวันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2527 ต่อมา ในปี พ.ศ. 2536 สภาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล ได้พิจารณาขอเปลี่ยนประเภทสถาบันเพื่อยกฐานะขึ้นเป็นระดับมหาวิทยาลัย และได้รับอนุมัติจากทบวงมหาวิทยาลัยให้เป็น "มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล " ตั้งแต่วันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2537 เป็นมหาวิทยาลัยเอกชนแห่งแรกที่ตั้งอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย โดยจัดการเรียนการสอนทั้งในระดับปริญญาตรีโท และเอก และได้รับความนิยม และยอมรับมากที่สุด ในฐานะสถาบันการศึกษาเอกชนที่ประสบความสำเร็จในด้านการบริหารสถานศึกษาแห่งหนึ่งของเมืองไทย
โอกาสทางการศึกษาของผู้บริหารสถานศึกษาภาคใต้
        จังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นเมืองศูนย์กลางทางการศึกษาของภาคใต้  "มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล" ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญ ในการเปิดหลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา โดยการประสานของ ดร.เชาว์ เต็มรักษ์ นักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต ขอเชิญผู้บริหารทางการศึกษาในจังหวัดนครศรีธรรมราช และผู้สนใจในภาคใต้เข้าศึกษาระดับปริญญาเอกสาขาวิชาการบริหารการศึกษา เพื่อร่วมกันพัฒนาจังหวัดศรีธรรมราช และภาคใต้ร่วมกัน
คณาจารย์ผู้สอน 
คุณสมบัติของผู้สมัคร : จบการศึกษาระดับปริญญาโททุกสาขา
จำนวนที่รับสมัคร :  35 คน
รับสมัคร :   ตั้งแต่วันนี้ ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2557
การคัดเลือก : สอบข้อเขียนและสัมภาษณ์
วันเวลา - สถานที่สอบ : 22 มีนาคม 2557 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช
ค่าสมัครพร้อมคู่มือการสมัคร : 500 บาท
ค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร : 420,000 บาท
เอกสารประกอบการสมัคร
        1. ใบสมัครตามแบบของบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล
        2. รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป
        3. สำเนาแสดงผลการศึกษาทั้งระดับปริญญาตรี และปริญญาโทอย่างละ 1 ชุด
        4. สำเนาใบปริญญาบัตร ทั้งระดับปริญญาตรี และปริญญาโทอย่างละ 1 ชุด
        5. หนังสือรับรองของผู้บังคับบัญชา เกี่ยวกับประสบการณ์ในการทำงาน
        6. หนังสือรับรองตามแบบของมหาวิทยาลัย ผู้รับรองอาจเป็นผู้บังคับบัญชา อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ผู้สอนหรืออาจารย์ผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์ จำนวน 1 ฉบับ
        7. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนแปลงชื่อ หรือนามสกุลที่ทางราชการออกให้ (ถ้ามี)
เชาว์  เต็มรักษ์
ชื่อหลักสูตร
      ภาษาไทย  :  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
      ชื่อปริญญา :
ชื่อย่อ  (ภาษาไทย) ปร.ด.  (การบริหารการศึกษา)
ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ) Ph.D.  (Ed.  Admin.)
ระบบการศึกษาและการคิดหน่วยกิต
      ระบบการศึกษา ใช้ระบบทวิภาค  โดยหนึ่งปีการศึกษาแบ่งออกเป็น  2  ภาคการศึกษาปกติ  หนึ่งภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า  15  สัปดาห์  สำหรับภาคฤดูร้อนมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า  8  สัปดาห์  ในแต่ละสัปดาห์ใช้เวลาเรียนเป็นสองเท่าของภาคการศึกษาปกติ
การคิดหน่วยกิต
      1. รายวิชาภาคทฤษฎี ใช้เวลาบรรยายหรืออภิปรายปัญหาไม่น้อยกว่า 15 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต
      2. รายวิชาภาคปฏิบัติ ใช้เวลาฝึกหรือทดลองไม่น้อยกว่า 30 ชั่วโมง ต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต
      3. การฝึกงานหรือการฝึกภาคสนาม ใช้เวลาฝึกไม่น้อยกว่า 45 ชั่วโมง ต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต
      4. วิทยานิพนธ์ ใช้เวลาศึกษาค้นคว้าไม่น้อยกว่า 45 ชั่วโมง ต่อภาคการศึกษาปกติให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต
ระยะเวลาการศึกษา
      หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ให้ใช้ระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตรจนสำเร็จการศึกษาอย่างน้อย 2 ปีการศึกษา และอย่างมากไม่เกิน 5 ปีการศึกษา การนับระยะเวลาเป็นปีการศึกษาให้นับถึงวันที่ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา นักศึกษาจะต้องสอบผ่านการวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) เพื่อเป็น Ph.D. Candidate ภายในเวลาไม่เกิน 7 ภาคการศึกษาปกติ
การลงทะเบียนเรียน
    ในแต่ละภาคการศึกษา  นักศึกษาต้องลงทะเบียนไม่น้อยกว่า  6  หน่วยกิต  และไม่เกิน  15 หน่วยกิต  สำหรับภาคฤดูร้อนสามารถลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน  6  หน่วยกิต  การลงทะเบียนเรียนน้อยกว่าหรือมากกว่าที่กำหนดไว้  อาจกระทำได้โดยได้รับอนุมัติจากคณบดีคณะศึกษาศาสตร์
 
จำนวนผู้เข้าชม free counter for website ราย

มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล โรงเรียนเทคโนโลยีช่างกลพณิชยการนครราชสีมา และโรงเรียนเกียรติคุณวิทยา เป็นสถาบันการศึกษาเอกชนที่ตั้งอยู่ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา โดยมีนายมุข วงษ์ชวลิตกุล เป็นผู้รับใบอนุญาตทั้งสามสถาบัน โดยมีจุดมุ่งหมายในการตั้งสถาบันการศึกษา เพื่อต้องการช่วยแบ่งเบาภาครัฐบาลในการจัดการศึกษา และเป็นการเปิดโอกาสให้เยาวชนในวัยศึกษาเล่าเรียนได้มีโอกาสเข้ารับการศึกษา ในสถานศึกษาที่อยู่ใกล้บ้านได้อย่างทั่วถึง

ถนนมิตรภาพ อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
 
ทำเนียบรายผู้จบการศึกษา
ทำไมต้องเรียน ป.เอก
    ปริญญาเอก หรือ Ph.D. (Doctor of Philosophy) เป็นปริญญาที่สูงสุดในสายวิชาการ คนจบ ป.เอก ไม่ได้พิสูจน์ความเก่ง แต่พิสูจน์ความอดทน และวินัยในตัวเอง

เหตุผลที่เลือกเรียนต่อ ป.เอก คืออะไร
    - เพิ่มโอกาสที่จะเอาไปใช้กับสังคม
    - ต้องการเพิ่มพูนความรู้ / ทักษะอย่างแท้จริง
    - ประโยชน์ในหน้าที่การงาน ความก้าวหน้า และเพิ่มประสบการณ์

หรือคุณคิดว่าอย่างไร

    การเรียน ป.เอก ไม่ใช่แฟชั่น เวลาจะเรียนต้องมีจุดมุ่งหมาย ถ้าคุณพร้อมที่จะพัฒนาตัวเองแล้ว พร้อมที่จะเรียนแล้ว เข้ามาเรียน ป.เอก เถอะ ประเทศชาติเราต้องการคนแบบคุณอีกเยอะในการพัฒนาประเทศ แต่ถ้าจะเข้ามาเรียนเพราะคิดว่า มันคือแฟชั่น แค่คิดก็ผิดแล้ว
 
     ความทรงจำในอดีตตอนเรียนปริญญาเอก มหาวิทยาลัยที่เราเลือกเรียน มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล เราได้รับสิ่งดี ๆ ที่อาจารย์ทุกท่านมอบให้เรา อาจารย์ทุกท่านให้ความรักลูกศิษย์ทุกคนเท่ากัน  โดยทั่วหน้า เพื่อน ๆ ทุกคนดีมาก เรารักกันมาก เราช่วยเหลือเกื้อกูลกัน  บรรยากาศเช่นนี้หายากในสังคมปัจจุบัน  ไม่มีวันลืมภาพเก่า ๆ ของห้องเรียนภาคใต้ ไม่มีวันลืมอาจารย์ที่เป็นที่เคารพรักของลูกศิษย์ทุกคน ความรู้และประสบการณ์จากการเรียนปริญญาเอกที่มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล เราได้นำมาใช้ในการดำเนินชีวิต และการทำงาน ปัจจุบันชีวิตเรามีความสุขอยู่ในแวดวงการศึกษาและสังคมรอบข้างอย่างสง่างาม
     ขอกราบขอบพระคุณคณาจารย์ทุกท่านและขอขอบคุณมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุลที่ทำให้ดิฉันมีวันนี้ 
ดร.นัยนา บุณยรัตน์
ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
 
เป็นด๊อกเตอร์แล้ว...เจอดี
     ได้เข้าเรียนเมื่อผ่านวัยไกลความฝัน
จึงใช้วันใช้คืนฝืนสังขาร
ตัดสินใจเริ่มก่อสร้างอย่างต้องการ                
  เห็นชื่อชั้นครูอาจารย์สารร่อนมา
“วงษ์ชวลิตกุล” ไม่คุ้นชื่อคือหนไหน             
เป็นมหาวิทยาลัยอยู่ไหนหนา
จึงไต่ถามตามทำนอง “สองนครา”                 
ราชสีมา-ศรีธรรมราช ปราดเปรื่องครัน
     ได้ร่ำเรียนจึงพบสุขสนุกสนาน          
พบอาจารย์ชั้นบรมครูผู้สานฝัน
ศาสตราจารย์ประสบการณ์ล้วนนานวัน        
ต่างมุ่งมั่นฝึกวิชาพารื่นรมย์
ทฤษฎีสู่วิจัยใฝ่ปฏิบัติ                                     
จนเจนจัดคิดวิเคราะห์อย่างเหมาะสม
ตั้งปุจฉาวิสัชณาใช้คารม 
ฝึกคำคมไว้ครองตน คนและงาน
     ได้เพื่อนผองน้องพี่ที่หวงแหน
สานสัมพันธ์แน่นแฟ้นจิตประสาน
ได้พึ่งพิงอิงแอบกันหมั่นพบพาน
จากวันวานสู่วันใหม่ใจมั่นคง
ขอขอบคุณครูอาจารย์สานชีวิต
ช่วยลิขิตค่านิยมสมประสงค์
ดร.เชาว์  เต็มรักษ์  นักรณรงค์
ช่วยเสริมส่งประสานงานประสานใจ
     จบด๊อกเตอร์เจอสิ่งดีมีคุณค่า
ด้วยวิชาที่เข้มขลังพลังไสว
พบแนวทางที่สรรสร้างอย่างตั้งใจ 
มั่นคงในเจตนาครูอาจารย์
ขอขอบคุณเพื่อนผองและน้องพี่ 
ยังปรานีด้วยใจรักสมัครสมาน
ศิษย์ ม.วงษ์ ยังมั่นคงนานเท่านาน 
หวังสืบสานสร้างสัมพันธ์อันยั่งยืน
 ว่าที่ร้อยโท ดร.สุเวศ กลับศรี
รองผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2
รุ่น1 ห้องเรียนภาคใต...
สังสรรค์ปีใหม่ ป.เอก...
happy new year 2011
นักศึกษาระดับปริญญาเ...
นายอะห์มัด อิสัน (โ...
การเรียนการสอน ศ.ดร....
บรรยากาศการเรียนการส...
ผศ.ดร. สุดา ทัพสุวรร...
ศ. ดร.ธีระ รุญเจริญ ...
รศ.ดร.วิชัย วงษ์ใหญ่...
รศ.ดร.ไพศาล หวังพานิ...
ดร. สงวนพงศ์ ชวนชม ก...
ศ.ดร.เสริมศักดิ์ วิศ...
รายงานผลการศึกษาดูงา...
รศ.ดร.วิชัย วงษ์ใหญ่...